Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.zaxchoco.sk stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “VOP”)

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.zaxchoco.sk je: ZAX s.r.o., 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr . 4964/1A , IČO:52547990, DIČ: 2121059765 , zapísaný v Obchodnom Registri SR, Okresného súdu v Nitre, vložka č.: 48898/N. Prevádzkovateľ je priamym výrobcom tovaru ponúkaného na tomto eshope: čokoládových cukroviniek, dražé, praliniek, tabuľkových čokolád . Výroba čokoládových výrobkov je ručná, s rôznymi aj príchuťami. Na webovej stránke www.zaxchoco.sk je pri jednotlivých výrobkoch okrem vizuálneho znázornenia výrobku uvedené aj zloženie a výživové hodnoty. S ohľadom na špecifickosť výrobkov spoločnosti ZAX s.r.o.(potraviny, ktoré pri nevhodných podmienkach podliehajú zníženiu kvality), tieto vyžadujú zvýšenú starostlivosť a dodržanie max. teploty pri preprave a uskladnení. VOP špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej alebo právnickej osoby ako kupujúceho, vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Tieto VOP sú v plnom rozsahu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t. j. so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb). Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu, kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa . Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že prevádzkovateľ dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 7 dní po prijatí elektronického formuláru s objednávkou. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je 3-5 dní. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 20 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón). Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, v pôvodnom obale a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzky ZAX s.r.o., Veľkodunajské nábr. 1A, 945 01 Komárno (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi zaplatenú sumu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Cena tovaru je určovaná podľa aktuálne platného cenníka. Ceny uvádzané v cenníku e-shopu sú konečné – nie sme plátcovia DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Cena tovaru nezahŕňa náklady na zabalenie a doručenie. Tie sú uvedené v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Platby za balné, prepravu tovaru a spôsoby platby sú uvedené na stránke Doprava/prevzatie a Platby. Poplatok za prepravu pri osobnom odbere tovaru v našom kamennom obchode ZAX, Komárno, neúčtujeme. Ceny tovaru vyrobeného alebo zabaleného špeciálne podľa zákazky a na žiadosť zákazníka sú dojednané individuálne a vzájomne odsúhlasené mailom. Odoslaním objednávky tovaru a následným záväzným potvrdením objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ skontroluje tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdí svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa. Je vhodné spísať škodovú udalosť, urobiť fotodokumentáciu pre uľahčenie ďalšieho dokazovania. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované. Objednávateľ je povinný: o prevziať zakúpený alebo objednaný tovar o potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, o zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote a výške, vrátane nákladov na doručenie tovaru (prepravné), o Odporúčame bezodkladne po prevzatí skontrolovať úplnosť dodania a kvalitu doručeného tovaru, zabezpečiť vhodné uskladnenie v chlade a tme až do konzumácie. Objednávateľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, lehote a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP sú platné od 15.11.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ZAXCHOCO.SK UPRAVUJÚCI REKLAMAČNÉ PODMIENKY MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM / PREDÁVAJÚCIM A OBJEDNÁVATEĽOM / KUPUJÚCIM (ĎALEJ LEN “RP”) Úvodné ustanovenia. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.zaxchoco.sk je ZAX s.r.o. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb). Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Na dodávaný tovar je objednávateľovi (bežný spotrebiteľ, domáce použitie ) poskytnutá záručná doba na základe označenia na obale.. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru objednávateľov. Postup vybavovania reklamácií. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä: kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú. .5.Záručná dobaje podmienená dodržaním skladovacích a prepravných podmienok uvedených na etikete alebo príbalovom letáku výrobku. Skladovaním pri vyšších ako doporučených teplotách, vystavením čokolád slnečnému svetlu, tepelnému zdroju, vlhkému prostrediu alebo nárazovým tepelným výkyvom sa môže zmeniť vonkajší vzhľad aj kvalita čokoládových výrobkov. Záručná doba na tovar zaniká v prípade, ak napriek upozorneniu ako sa má s tovarom zaobchádzať, kupujúci nedodrží pokyny predávajúceho v týchto VOP, resp. na príbalovom letáku Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (odo dňa doručenia tovaru na prevádzku prevádzkovateľa, Veľkodunajské nábr. 4964/1A, 945 01 Komárno). Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa nie je možné vrátiť potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze (t.j. potraviny vyžadujúce špeciálne podmienky skladovania), a takisto nie je možné vrátiť potraviny, ktoré kupujúci už otvoril. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa) pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa. .Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov: – oprava vady tovaru, – výmena tovaru, – výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) – vrátenie peňazí Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. V prípade sporov pri riešení reklamácie je možné postupovať aj podľa paragrafu 391/2015 Z.z. Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 15.11.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia. ​Dôležité upozornenie: Pripravte tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Za prípadné škody pri preprave predajca nezodpovedá. Môže dôjsť k poškodeniu vplyvom mrazov a horúčav. Tovar Vám posielame vždy v krabici, ktorá nevykazuje žiadne vady (nie je otvorená, roztrhnutá, stlačená, rozpučená ani nijakým iným spôsob poškodená. Kupujúci skontroluje, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpíše doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je vhodné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérskou spoločnosťou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.